Voorzitter luidt de noodklok
Zaterdag 25 september 2010 verscheen in dagblad De Gelderlander een ingezonden brief. Onze voorsitter Goos van Alphen luidt de noodklok in verband met de te verwachten bezuinigingen in de gemeente Buren. Sportverenigingen zullen naar verwachting zwaar worden getroffen.

Als de gemeente Buren haar subsidiestop handhaaft, betekent dat een kaalslag onder voetbalverenigingen. Dat zegt Goos van Alphen namens de clubs.

De bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Buren zoals verwoord in de kadernota 2011- 2014 leiden ertoe dat vermoedelijk in 2014 nog een of twee van de huidige acht verenigingen actief zullen zijn binnen de grenzen van de gemeente.

Wat is er aan de hand? Een door de rijksoverheid ingevoerde korting op de rijksuitkering aan de gemeente wordt onder meer ten laste gebracht van de subsidieverplichtingen. Daartoe is men vol¬gens de wet niet verplicht, maar de gemeente heeft ze beleidsmatig wel zelf tot stand gebracht, omdat men die belangrijk vond voor de leefbaarheid van de kernen.
Wat betekent dit?
1. Het afschaffen van waarderingssubsidie die veelal op basis van het aantal jeugdleden wordt vastgesteld. En die bestemd is voor de instandhouding van een jeugdafdeling middels een laagdrempelige contributie en goed opgeleide jeugdtrainers. Dit is belangrijk voor de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd.
2. Het beëindigen van de gemeentelijke bijdrage bestemd voor het geprivatiseerde onderhoud van de sportvelden. Bovendien worden de verenigingen verantwoordelijk gemaakt voor het onderhoud van het omringend groen van een sportaccommodatie. In 2006 zijn de verenigingen akkoord gegaan met een door de gemeente gewenste wijziging van de geldstroom naar de aannemer van het sport veldonderhoud (namelijk niet meer centraal een contract tussen gemeente en de aannemer maar individueel per vereniging met een aannemer naar keuze). Deze `privatisering' was kostenneutraal en leverde de gemeente een besparing op van één ambtenaar, wat de doelstelling was. Nu wordt deze geldstroom naar de vereniging wo procent gestopt en wordt haar nog een aanvullende taak toebedeeld waar ook geen vergoeding tegenover staat.
3. De gevolgen. Deze bezuinigingen bedragen gemiddeld per vereniging ongeveer 20 procent van hun begroting. Voor de vereniging van ongetekende, Teisterbanders te Kerk-Avezaath, betekent dit een bedrag van circa 18.500 euro minimaal, exclusief de kosten van het groenonderhoud rond de sportaccommodatie.
4. Te nemen maatregelen. Van oudsher is elke vereniging zonder winstoogmerk -  gezien haar altijd zwakke financiële positie - gewend om elk dubbeltje om te keren alvorens het uit te geven. Natuurlijk zal men aan de uitgavenkant nog eens met de kaasschaaf moeten gaan werken. Het is daarbij van belang te weten dat de inzet van vrijwilligers afneemt. Ook dit vloeit voort uit door de politiek ingezette veranderingen in de maatschappij. Anno 2010  zullen partners gezamenlijk moeten werken om huis en haard te kunnen verwerven en kinderen op te voeden. Aan de inkomstenkant wordt het een onmogelijke opgave. Een contributieverhoging van mini  maal 6o procent leidt tot ledenverlies, vooral onder de jeugd. Naast dit ledenverlies speelt de economische situatie een belangrijke rol. Sponsors staan niet in de rij om hun bijdrage te verhogen maar eerder te verlagen dan wel te stoppen. Dat vervolgens de kantine-inkomsten hieronder lijden zal ook duidelijk zijn.
De verenigingen worden voor een onmogelijke opgave gesteld en komen in een negatieve spiraal terecht, wat leidt tot ledenverlies, onvoldoende inkomsten voor het kwalitatief in stand houden van de vereniging en de sportaccommodatie. Opheffing van de vereniging en verloedering van de sportaccommodatie liggen voor de hand. Kortom: de gemeente doet zich op korte termijn al de das om en gaat daarbij ook nog eens voorbij aan de grote maatschappelijke onrust die met dit beleid wordt veroorzaakt.
Ik zou een oproep aan de gemeenteraad willen doen. Gemeenteraad, kort de verlaging van de rijksbijdrage procentueel over alle uitgaven en niet zoals nu wordt voorgesteld! Gezien de huidige situatie bij voetbalvereniging Teisterbanders zijn wij genoodzaakt een ledenstop in te stellen voor onze jeugdleden. De accommodatie is op dit moment van dien aard dat wij het onverantwoord vinden om meer kinderen bij ons te laten voetballen.

Laten we vooral zorgen dat onze kinderen niet de dupe worden van deze voorgestelde kadernota. Wij willen de gemeente dan ook met klem verzoeken om haar verantwoordelijkheid in deze te nemen. Ik spreek hierbij niet alleen uit naam van de Teisterbanders, maar ook uit naam van de andere voetbalverenigingen in de gemeente Buren.

Goos van Alphen is voorzitter van voetbalvereniging Teisterbanders.

Terug naar Teisterbanders.